UROCZYSTOŚĆ

I KOMUNII ŚWIETEJ

19.05.2019r. - 1200

w parafii p.w. św. Jana z Dukli

w Przemyślu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ks. Mariusz Michalski

A.D. 2019

 

 1.  
 1. Dzieci zbierają się przed kościołem.
 2. Ksiądz Proboszcz procesyjnie wychodzi przed kościół do dzieci, wita je, i na pamiątkę ich chrztu przed wejściem pokropi ich wodą święconą.

 

Ksiądz Proboszcz mówi:

 

Kochane dzieci gdy byłyście małe, rodzice przynieśli was do Kościoła,

w którym przyjęłyście chrzest święty. Wówczas dobry Bóg uczynił was swoimi dziećmi i wezwał, byście żyły w jedności z Jezusem. Niech ta święcona woda, którą was pokropię przypomni wam chrzest święty i to, że jesteście dziećmi Bożymi. Jezus niech na nowo wezwie was do zjednoczenia ze sobą. To zjednoczenie dokona się najpełniej, gdy po raz pierwszy przyjmiecie Pana Jezusa pod postacią chleba.

 

Modlitwa przed pokropieniem

 

Módlmy się !

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”, wejrzyj łaskawie na te dzieci Twoje, które po raz pierwszy przyjmą Chleb Żywota. Uczyń ich serca godnym mieszkaniem dla Siebie i obdarz je żywą wiarą, nadzieją i gorącą miłością. Zgromadź Panie razem dzieci i ich rodziców przy Twoim Świętym Stole. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 

 

 

 

 1. Dzieci proszą rodziców o błogosławieństwo:

 

Dziewczynka

Kochana Mamo.

Od pierwszej chwili mojego życia jesteś przy mnie. Twoja Myśl i Twoje serce towarzyszą mi zawsze. Mamo - pobłogosław mnie – niech przez Twoje matczyne ręce spocznie na mnie błogosławieństwo Boże.

 

Chłopiec

Kochany Tato.

Wiem, że mnie kochasz. Proszę Cię tato na tę chwilę mego życia, kiedy mam przyjąć żywego i prawdziwego Boga do mego serca – uczyń na mym czole znak krzyża, abym godnie przystąpił do Stołu Pańskiego.

 

Wszyscy obecni rodzice wyciągają ręce w stronę swoich dzieci, dwoje rodziców mówi słowa błogosławieństwa:

Ojciec:

Błogosławieństwo waszych ojców niech wam towarzyszy w drodze do ołtarza Pańskiego, byście godnie i radośnie przyjęli Ciało Chrystusa.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

Matka

Błogosławieństwo waszych matek niech z wami idzie. Niech Maryja otoczy was swoją opieką. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

 1. Procesja do kościoła

 

Śpiew: Pod Twą obronę (organista z ludem)

 

5. Po przyjściu do kościoła i zajęciu miejsc dzieci stoją i śpiewają:

Śpiew: DZIECI I KOMUNIJNE

 

 1. Akt pokuty, hymn Chwała na wysokości Bogu.

 

Śpiew: Duchu Święty

 

 1. Czytania

 

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich

 

Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, «bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego». Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.

Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Głosili słowo w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali.

Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

 

Pan jest łagodny i miłosierny, *

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.

Pan jest dobry dla wszystkich, *

a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

 

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

 

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *

i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.

Niech mówią o chwale Twojego królestwa *

i niech głoszą Twoją potęgę.

 

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

 

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę *

i wspaniałość chwały Twojego królestwa.

Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *

przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

 

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

 

 

 

 

 

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

 

Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.

I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: «Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie „Bogiem z nimi”. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły».

I rzekł Zasiadający na tronie: «Oto czynię wszystko nowe».

Oto słowo Boże.

 

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych

i zapal w nich ogień swojej miłości.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

 

Homilia

 

 

 

 

 

 

 1. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (po homilii)

Wysłuchaliśmy Słowa naszego Pana. Kapłan pomógł nam je dobrze zrozumieć, aby mogło wzrastać i przynosić owoc, jak ziarno w żyznej ziemi. Teraz wszyscy jesteśmy wezwani do mówienia pełnym głosem o tym, w co wierzymy.

Dlatego, wspominając dzień chrztu świętego, przy zapalonym paschale, wobec zgromadzonego tu Kościoła, odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. Chcemy w ten sposób okazać naszą gotowość do trwania przy Chrystusie na zawsze.

Oto słowo Boże.

W tym czasie wszystkie dzieci odnawiają przyrzeczenia chrzcielne.

 

Drogie Dzieci.

Zanim po raz pierwszy spotkacie się ze Zbawicielem w Eucharystii, aby jeszcze ściślej się z nim zjednoczyć, wspomnijcie na wiarę, którą otrzymaliście na Chrzcie św., a którą Wasi Rodzice i Chrzestni wyznali razem z Kościołem.

 

Pytam każdego z Was:

 

Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności Dzieci Bożych?

Odpowiadamy: wyrzekam się

 

Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby Cię grzech nie opanował?

Odpowiadamy: Wyrzekam się

Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Odpowiadamy: Wyrzekam się

A teraz wyznajcie wiarę:

Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba

i ziemi?

Odpowiadamy: wierzę

 

Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syn Jego Jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego

i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Odpowiadamy: wierzę

 

Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Odpowiadamy: wierzę

 

Czy przyrzekasz za pomocą łaski Bożej zachowywać wiernie przykazania Boskie i kościelne?

Odpowiadamy: przyrzekam

 

Czy przyrzekasz pogłębiać swoją wiarę i uczęszczać na lekcje religii?

Odpowiadamy: przyrzekam

 

Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Odpowiadamy: Amen.

 

 

 

 1. Modlitwa wiernych.

 

Najmilsi, wznieśmy nasze prośby do Boga Ojca, który karmi nas przy Swoim Stole, aby umocnił naszą wiarę i obdarzył nas łaskami Ducha Świętego

 

1. Od chwili chrztu świętego należymy do Kościoła, módlmy się, aby Kościół w Polsce umacniał się w wierze i pobożności.

Ciebie prosimy

 

 

2. Naszą dziecięcą modlitwą wspierajmy Ojca Świętego Franciszka, by jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa wokół jednego Pasterza.

Ciebie prosimy

 

 

3. Dziś z czystymi sercami przystąpimy do pierwszej Komunii Świętej, módlmy się za nas, abyśmy czuli potrzebę częstej spowiedzi świętej, która przywraca czystość duszy.

Ciebie prosimy

 

 

4. Módlmy się za wszystkie dzieci przyjmujące po raz pierwszy Ciało Pana Jezusa, aby nie zapominały dziękować Chrystusowi za ten dar i jak najdłużej trwały w miłości Boga.

Ciebie prosimy

 

 

 

5. Módlmy się za naszych rodziców i rodziców chrzestnych, aby przykładem wiary i miłości do Boga oraz dobrym słowem zachęcali nas do udziału w niedzielnej Mszy świętej.

Ciebie prosimy

 

 

6. Módlmy się za naszych duszpasterzy, katechetów i nauczycieli aby byli wzorem życia dla ludzi, by w imię Boga mogli kształtować serca i umysły swoich wychowanków.

Ciebie prosimy

 

 

7. Módlmy się za wszystkich zmarłych, aby Bóg okazał im miłosierdzie i obdarzył życiem w światłości Jezusa Zmartwychwstałego

Ciebie prosimy

 

 

8. Módlmy się za nas tu zebranych, abyśmy z radością uczestniczyli w Eucharystii, która jest znakiem jedności z Chrystusem i Kościołem i czerpali siły do umocnienia naszej wiary.

Ciebie prosimy

 

Wszechmogący wieczny Boże , wysłuchaj błagania swoich dzieci i spełnij ich pragnienia, jeśli są zgodne z Twoją świętą wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

 

 1. Procesja z darami

Przed samą procesją z darami jedno dziecko mówi:

 

Wstęp –

Spójrz Panie Jezu, niesiemy w swoich dłoniach dary, które pragniemy Ci ofiarować jako wyraz naszej wdzięczności, że pozwoliłeś nam doczekać dnia, w którym możemy Cię przyjąć do naszych serc.

 

- I dar (świeca) –

Boże, Twój Syn jest Światłością świata. Przynosimy tę płonącą świecę, która Go oznacza. Pomóż nam, Panie Jezu być Twoim światłem na każdy dzień naszego życia. Umocnij naszą wiarę i spraw abyśmy zawsze dążyli ku Tobie.

 

- II dar (kwiaty) –

Boże, Ty stworzyłeś cały ten piękny świat. Przyjmij kwiaty, które są znakiem naszej radości i wdzięczności. Spraw, abyśmy rosnąc i rozwijając się dążyli tak jak one, ku niebu. Pomóż nam zachować serca piękne i czyste.

 

- III dar (chleb i winne grona) –

Przynosimy na ołtarz winne grona oraz chleb, który codziennie spożywamy. Mamy chleb w naszych domach, dzięki pracy naszych kochanych rodziców

 

- IV dar –

Jako dar rodziców i dzieci pierwszokomunijnych pragniemy złożyć ornat. Niech będzie on znakiem troski o piękno sprawowania świętej liturgii.

 

 

-V i VI dar (wino i hostia) –

Przynosimy na ołtarz chleb, który codziennie spożywamy. Mamy chleb

w naszych domach, dzięki pracy naszych kochanych rodziców. Niesiemy także Hostię, która za chwilę stanie się Ciałem Pana Jezusa i my dzisiaj się Nią posilimy.

Jak woda łączy się z winem, tak nas połącz na wieki z Jezusem Chrystusem. Panie Jezu daj nam silną wiarę, abyśmy Cię zawsze chętnie do serca przyjmowali i stawali się lepsi.

 

 

 

Dzieci niosą dary a składając je na ręce Księdza:

 

- świecę - kwiaty – ornat

 

 

 

- chleb - winne grona –

 

 

 

- woda, wino – hostię –

 

 

Śpiew:

 

 

 

 1. Komunia święta. Przed Komunią po Baranku Boży będzie komentarz

 

I dziecko –

 

Za chwilę nasze usta rozchylą się, aby przyjąć białą postać chleba.

Kapłan wypowie słowa: „ Ciało Chrystusa”, a każdy z nas odpowie – „Amen”

Amen – to znaczy „wierzę”, „przyjmuję z wiarą”.

Eucharystia – wielka tajemnica wiary.

 

My mali chrześcijanie dojrzeliśmy już do tego, aby w tej tajemnicy uczestniczyć.

II dziecko –

 

„Nadeszła już ta cudowna chwila, jesteś tu na ołtarzu Panie Jezu, ten sam co w Wieczerniku. Popatrz na dzieci tu zgromadzone, na naszych rodziców i wszystkich wiernych. My Cię kochamy, my Cię pragniemy, my na Ciebie czekamy.”

 

 

Śpiew na Komunię świętą:

 

 

 

 1. Dziękczynienie po Komunii Świętej.

 

I dziecko –

Najpiękniejszy to dzień w życiu, dzień niezapomniany,

Dzień Pierwszej Komunii Świętej, od Boga nam dany.

Wszyscy aniołowie z nieba dzisiaj się radują

Widząc jak serduszka dzieci wspólnie dziś ślubują:

 

II dziecko –

Wiarę, miłość, posłuszeństwo, szczere dobre chęci,

Każde z nas wytrwałej pracy chętnie się poświęci.

Pobłogosław, dobry Jezu, dziś nasz wiek dziecięcy,

Nasze myśli, nasze serca i umysł dziecięcy.

 

 

Podziękowania

 

I dziecko –

Ukochani Rodzice!

Tylko Bóg zna wasze poświęcenie, nieprzespane noce, wypłakane łzy, stroskane serca o nasz rozwój i przyszłość, tylko sam Jezus może być dla was nagrodą za to, czego my nie potrafimy wyrazić słowami.

Dlatego z ufnością zwracamy się do Niego:

 

II dziecko –

O Jezu Najdroższy, dziś jesteś tak blisko, Błogosław nasze rodzinne ognisko. Błogosław Rodziców, by swoim przykładem uczyli nas zawsze iść Twoim śladem. Błogosław Rodziców, bo ich dobre oczy czuwają nade mną we dnie

i w nocy.

 

III dziecko –

Błogosław Rodziców za dobre ich ręce co ciągle się trudzą w szarości dnia męce. Błogosław Rodziców za miłość najczystszą co siebie przekreśla, by dzieciom dać wszystko.

 

IV dziecko –

Dziękujemy naszym Wychowawcom , Nauczycielom , Dyrekcji naszych szkół

Że są także dziś blisko nas.

Że tak bardzo chcą byśmy byli dobrzy i mądrzy.

Niech Wam Jezus pomaga.

Niech On Wam za wszystko wynagrodzi.

Tego z serca życzymy My dzieci i nasi Rodzice.

 

V dziecko –

 

Siostrze Kseni, Panu Kościelnemu, Marcinowi, Panu Organiście, Księżom, Siostrom i Paniom Katechetom. I wszystkim za pracę i trud włożony W ten najpiękniejszy dla nas dzień. Serdecznie dziękujemy.

 

 

 

 1. Ogłoszenia parafialne, słowo Księdza, błogosławieństwo.

 

Śpiew: (dzieci)

 

 1. Ks. proboszcz

Ogłoszenia parafialne i poświęcenie obrazków pierwszokomunijnych.

Msze Święte

w niedziele: 7:30; 9:00, 10:30,

12:00 (dla dzieci), 17:00

w dni powszednie: 7:00, 18:00

w okresie wakacyjnym: 18.00

konto bankowe:

43 1060 0076 0000

3380 0000 5915

Kancelaria parafialna

 

znajdująca się w kaplicy

przy ul. Reymonta

 

czynna jest we wtorek, czwartek i sobotę

od godziny 17:00 do 17:30

Telefony

ogólny: (48) 16 676 97 60

proboszcz: (48) 531 909 707

wikariusz: (48) 663 058 365