Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

Przemyśl – parafia św. Jana z Dukli - 20.05.2018

1. Dzieci zbierają się przed kościołem.

2. Ksiądz Proboszcz procesyjnie wychodzi przed kościół do dzieci, wita je, i na pamiątkę ich chrztu przed wejściem pokropi ich wodą święconą.

 

Ksiądz Proboszcz mówi:

Kochane dzieci gdy byłyście małe, rodzice przynieśli was do Kościoła,
w którym przyjęłyście chrzest święty. Wówczas dobry Bóg uczynił was swoimi dziećmi i wezwał, byście żyły w jedności z Jezusem. Niech ta święcona woda, którą was pokropię przypomni wam chrzest święty i to, że jesteście dziećmi Bożymi. Jezus niech na nowo wezwie was do zjednoczenia ze sobą. To zjednoczenie dokona się najpełniej, gdy po raz pierwszy przyjmiecie Pana Jezusa pod postacią chleba.

Modlitwa przed pokropieniem

Módlmy się !

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś : „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”, wejrzyj łaskawie na te dzieci Twoje, które po raz pierwszy przyjmą Chleb Żywota. Uczyń ich serca godnym mieszkaniem dla Siebie i obdarz je żywą wiarą, nadzieją i gorącą miłością. Zgromadź Panie razem dzieci i ich rodziców przy Twoim Świętym Stole. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

3. Dzieci proszą rodziców o błogosławieństwo:

Dziewczynka – WERONIKA BARSKA

Kochana Mamo.

Od pierwszej chwili mojego życia jesteś przy mnie. Twoja Myśl i Twoje serce towarzyszą mi zawsze. Mamo - pobłogosław mnie – niech przez Twoje matczyne ręce spocznie na mnie błogosławieństwo Boże.

 

 

 

Chłopiec – BARTOSZ CHLASTAWA

Kochany Tato.

Wiem, że mnie kochasz. Proszę Cię tato na tę chwilę mego życia, kiedy mam przyjąć żywego i prawdziwego Boga do mego serca – uczyń na mym czole znak krzyża, abym godnie przystąpił do Stołu Pańskiego.

Wszyscy obecni rodzice wyciągają ręce w stronę swoich dzieci, dwoje rodziców mówi słowa błogosławieństwa:

Ojciec PAWEŁ BARSKI

Błogosławieństwo waszych ojców niech wam towarzyszy w drodze do ołtarza Pańskiego, byście godnie i radośnie przyjęli Ciało Chrystusa.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Matka – KINGA BARSKA

Błogosławieństwo waszych matek niech z wami idzie. Niech Maryja otoczy was swoją opieką. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

4. Procesja do kościoła

Śpiew: Pod Twą obronę (organista z ludem)

5. Po przyjściu do kościoła i zajęciu miejsc dzieci stoją i śpiewają:

Śpiew: DZIECI I KOMUNIJNE

 

 

8. Akt pokuty, hymn Chwała na wysokości Bogu.

Śpiew: Duchu Święty

 

9. Czytania MARTA WĘCŁAW

Czytanie z Dziejów Apostolskich.


Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.
Pełni zdumienia i podziwu mówili: ”Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”.

Oto słowo Boże.

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. ZOFIA JAKÓBOWSKA, GABRIELA KOŁODZIEJ, PATRYCJA KOWAL

Błogosław, duszo moja, Pana,
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,
ziemia jest pełna Twych stworzeń.
Refren.
Gdy odbierasz im oddech, marnieją
i w proch się obracają.
Stwarzasz je, napełniając swym duchem
i odnawiasz oblicze ziemi.
Refren.
Niech chwała Pana trwa na wieki,
niech Pan się raduje z dzieł swoich,
Niech miła Mu będzie pieśń moja,
będę radował się w Panu.
Refren.

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów SEBASTIAN SKALSKI

Bracia:
Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.

Oto słowo Boże.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Homilia

10. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (po homilii)

 

Wysłuchaliśmy Słowa naszego Pana. Kapłan pomógł nam je dobrze zrozumieć, aby mogło wzrastać i przynosić owoc, jak ziarno w żyznej ziemi. Teraz wszyscy jesteśmy wezwani do mówienia pełnym głosem o tym, w co wierzymy.

Dlatego, wspominając dzień chrztu świętego, przy zapalonym paschale, wobec zgromadzonego tu Kościoła, odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. Chcemy w ten sposób okazać naszą gotowość do trwania przy Chrystusie na zawsze.

W tym czasie wszystkie dzieci odnawiają przyrzeczenia chrzcielne.

Drogie Dzieci.

Zanim po raz pierwszy spotkacie się ze Zbawicielem w Eucharystii, aby jeszcze ściślej się z nim zjednoczyć, wspomnijcie na wiarę, którą otrzymaliście na Chrzcie św., a którą Wasi Rodzice i Chrzestni wyznali razem z Kościołem.

Pytam każdego z Was:

Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności Dzieci Bożych?

Odpowiadamy: wyrzekam się

Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby Cię grzech nie opanował?

Odpowiadamy: Wyrzekam się

Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Odpowiadamy: Wyrzekam się

A teraz wyznajcie wiarę:

Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba
i ziemi?

Odpowiadamy: wierzę

Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syn Jego Jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego
i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Odpowiadamy: wierzę

Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Odpowiadamy: wierzę

Czy przyrzekasz za pomocą łaski Bożej zachowywać wiernie przykazania Boskie i kościelne?

Odpowiadamy: przyrzekam

Czy przyrzekasz pogłębiać swoją wiarę i uczęszczać na lekcje religii?

Odpowiadamy: przyrzekam

Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Odpowiadamy: Amen.

11. Modlitwa wiernych.

Wstęp

Najmilsi, wznieśmy nasze prośby do Boga Ojca, który karmi nas przy Swoim Stole, aby umocnił naszą wiarę i obdarzył nas łaskami Ducha Świętego

 

  • Od chwili chrztu świętego należymy do Kościoła, módlmy się, aby Kościół w Polsce umacniał się w wierze i pobożności. Ciebie prosimy MAKSYMILIAN DĄBROWSKI

 

  • Naszą dziecięcą modlitwą wspierajmy Ojca Świętego Franciszka, by jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa wokół jednego Pasterza. Ciebie prosimy AMELIA DUDEK

 

  • Dziś z czystymi sercami przystąpimy do pierwszej Komunii Świętej, módlmy się za nas, abyśmy czuli potrzebę częstej spowiedzi świętej, która przywraca czystość duszy. Ciebie prosimy BARTOSZ FORNALCZYK

 

  • Módlmy się za wszystkie dzieci przyjmujące po raz pierwszy Ciało Pana Jezusa, aby nie zapominały dziękować Chrystusowi za ten dar i jak najdłużej trwały w miłości Boga. Ciebie prosimy ANGELIKA SKALSKA

 

  • Módlmy się za naszych rodziców i rodziców chrzestnych, aby przykładem wiary i miłości do Boga oraz dobrym słowem zachęcali nas do udziału w niedzielnej Mszy świętej. Ciebie prosimy ALAN GÓRAL

 

  • Módlmy się za naszych duszpasterzy, katechetów i nauczycieli aby byli wzorem życia dla ludzi, by w imię Boga mogli kształtować serca i umysły swoich wychowanków. Ciebie prosimy OLIWIA STASIACZEK

 

  • Módlmy się za wszystkich zmarłych, aby Bóg okazał im miłosierdzie i obdarzył życiem w światłości Jezusa Zmartwychwstałego MICHAŁ KŁUSEK

 

  • Módlmy się za nas tu zebranych, abyśmy z radością uczestniczyli w Eucharystii, która jest znakiem jedności z Chrystusem i Kościołem i czerpali siły do umocnienia naszej wiary. Ciebie prosimy PAWEŁ KUZIO

Zakończenie :

Wszechmogący wieczny Boże , wysłuchaj błagania swoich dzieci i spełnij ich pragnienia, jeśli są zgodne z Twoją świętą wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

12. Procesja z darami

Przed samą procesją z darami jedno dziecko mówi:

Wstęp – NIKODEM KWIATKOWSKI

Spójrz Panie Jezu, niesiemy w swoich dłoniach dary, które pragniemy Ci ofiarować jako wyraz naszej wdzięczności, że pozwoliłeś nam doczekać dnia, w którym możemy Cię przyjąć do naszych serc.

- I dar (świeca) – KAROL MAJ

Boże, Twój Syn jest Światłością świata. Przynosimy tę płonącą świecę, która Go oznacza. Pomóż nam, Panie Jezu być Twoim światłem na każdy dzień naszego życia. Umocnij naszą wiarę i spraw abyśmy zawsze dążyli ku Tobie.

- II dar (kwiaty) – ALAN PERCHACZ

Boże, Ty stworzyłeś cały ten piękny świat. Przyjmij kwiaty, które są znakiem naszej radości i wdzięczności. Spraw, abyśmy rosnąc i rozwijając się dążyli tak jak one, ku niebu. Pomóż nam zachować serca piękne
i czyste.

- III dar (chleb i winne grona) – ALEKSANDER RACHTON

Przynosimy na ołtarz winne grona oraz chleb, który codziennie spożywamy. Mamy chleb w naszych domach, dzięki pracy naszych kochanych rodziców

- IV dar – IGOR SŁOCIAK

Jako dar rodziców i dzieci pierwszokomunijnych pragniemy złożyć ornat
z wizerunkiem Matki Bożej oraz ampułki liturgiczne. Niech będzie on znakiem troski
o piękno sprawowania świętej liturgii.

-V i VI dar (wino i hostia) – SYLWESTER STASIACZEK

Przynosimy na ołtarz chleb, który codziennie spożywamy. Mamy chleb
w naszych domach, dzięki pracy naszych kochanych rodziców. Niesiemy także Hostię, która za chwilę stanie się Ciałem Pana Jezusa i my dzisiaj się Nią posilimy.

Jak woda łączy się z winem, tak nas połącz na wieki z Jezusem Chrystusem. Panie Jezu daj nam silną wiarę, abyśmy Cię zawsze chętnie do serca przyjmowali i stawali się lepsi.

Dzieci niosą dary a składając je na ręce Księdza:

- świecę – BAENJAMIN MALINOWSKI

- kwiaty – JAGODA OSIP

- chleb i winne grona – JAKUB OSIADŁY

- wodę, wino – ZOFIA JAKÓBSKA

- hostię – BARTOSZ CHLASTAWA

- ornaty – PATRYCJA KOWAL

 

Śpiew: Ofiaruję Tobie Panie mój…

13. Komunia święta. Przed Komunią po Baranku Boży będzie komentarz

I dziecko – JAGODA ŚWIST

Za chwilę nasze usta rozchylą się, aby przyjąć białą postać chleba.

Kapłan wypowie słowa: „ Ciało Chrystusa”, a każdy z nas odpowie – „ Amen”

Amen – to znaczy „ wierzę”, „ przyjmuję z wiarą”.

Eucharystia – wielka tajemnica wiary.

My mali chrześcijanie dojrzeliśmy już do tego, aby w tej tajemnicy uczestniczyć.

 

II dziecko – KRYSTIAN SZABLAN

„Nadeszła już ta cudowna chwila, jesteś tu na ołtarzu Panie Jezu, ten sam co w Wieczerniku. Popatrz na dzieci tu zgromadzone, na naszych rodziców i wszystkich wiernych. My Cię kochamy, my Cię pragniemy, my na Ciebie czekamy.”

Śpiew na Komunię świętą:

Panie dobry jak chleb (organista z ludem)

Idzie mój Pan (dzieci)

Tobie chór aniołów śpiewa (dzieci)

Spotkałem dziś Jezusa (dzieci)

 

14. Dziękczynienie po Komunii Świętej.

 

I dziecko – MATEUSZ SZETERLAK

Najpiękniejszy to dzień w życiu, dzień niezapomniany,

Dzień Pierwszej Komunii Świętej, od Boga nam dany.

Wszyscy aniołowie z nieba dzisiaj się radują

Widząc jak serduszka dzieci wspólnie dziś ślubują:

 

II dziecko – DARIA WĘCŁAW

Wiarę, miłość, posłuszeństwo, szczere dobre chęci,

Każde z nas wytrwałej pracy chętnie się poświęci.

Pobłogosław, dobry Jezu, dziś nasz wiek dziecięcy,

Nasze myśli, nasze serca i umysł dziecięcy.

 

 

 

 

I dziecko – KAROLINA ZAWISLIŃSKA

Ukochani Rodzice!

Tylko Bóg zna wasze poświęcenie, nieprzespane noce, wypłakane łzy, stroskane serca o nasz rozwój i przyszłość, tylko sam Jezus może być dla was nagrodą za to, czego my nie potrafimy wyrazić słowami.
Dlatego z ufnością zwracamy się do Niego:

II dziecko – KAMIL SZUBAN

O Jezu Najdroższy, dziś jesteś tak blisko, Błogosław nasze rodzinne ognisko. Błogosław Rodziców, by swoim przykładem uczyli nas zawsze iść Twoim śladem. Błogosław Rodziców, bo ich dobre oczy czuwają nade mną we dnie
i w nocy.

III dziecko – KONRAD TOMASZEK

Błogosław Rodziców za dobre ich ręce co ciągle się trudzą w szarości dnia męce. Błogosław Rodziców za miłość najczystszą co siebie przekreśla, by dzieciom dać wszystko.

 

IV dziecko – NIKOLAS WRÓBLEWSKI

Dziękujemy naszym Wychowawcom , Nauczycielom , Dyrekcji naszych szkół

Że są także dziś blisko nas

Że tak bardzo chcą byśmy byli dobrzy i mądrzy

Niech Wam Jezus pomaga

Niech On Wam za wszystko wynagrodzi.

Tego z serca życzymy My dzieci i nasi Rodzice.

 

V dziecko – WERONIKA BARSKA

Siostrom Ksenii i Julii, Marcinowi, Panu Organiście, Księżom, Siostrom i Paniom Katechetom. I wszystkim za pracę i trud włożony W ten najpiękniejszy dla nas dzień. Serdecznie dziękujemy.

 

 

 

15. Ogłoszenia parafialne, słowo Księdza, błogosławieństwo.

 

Śpiew: O wychwalajcie Go wszystkie narody… (dzieci)

 

DARY OFIARNE KTÓRE TRZEBA PRZYGOTOWAĆ NA UROCZYSTOŚĆ

Dzieci niosą dary a składając je na ręce Księdza:

- świecę –

- kwiaty –

- chleb i winne grona –

- ornaty–

- wodę, wino –

- hostię –

 

 

 

 

 

 

Msze Święte

w niedziele: 7:30; 9:00, 10:30,

12:00 (dla dzieci), 17:00

w dni powszednie: 7:00, 18:00

w okresie wakacyjnym: 18.00

konto bankowe:

43 1060 0076 0000

3380 0000 5915

Kancelaria parafialna

 

znajdująca się w kaplicy

przy ul. Reymonta

 

czynna jest codziennie

od godziny 17:30 do 17:50

Telefony

ogólny: (48) 16 676 97 60

proboszcz: (48) 531 909 707

wikariusz: (48) 663 058 365

 

email: parjanazdukli@op.pl